περιγράψτε πώς η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή είναι κυκλικές.

Περιγράψτε πώς η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή είναι κυκλικές;

Η κυτταρική αναπνοή και η φωτοσύνθεση είναι σημαντικά μέρη του κύκλος άνθρακα. Ο κύκλος του άνθρακα είναι οι οδοί μέσω των οποίων ο άνθρακας ανακυκλώνεται στη βιόσφαιρα. Ενώ η κυτταρική αναπνοή απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα στο περιβάλλον, η φωτοσύνθεση τραβά το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. 31 Αυγούστου 2018

Πώς είναι παρόμοια η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή;

Οι δύο διαδικασίες είναι παρόμοιες ως προς αυτό και τα δύο παράγουν ενέργεια, αν και σε δύο διαφορετικές μορφές. … Το win-win των δύο διεργασιών είναι ότι και οι δύο παρέχουν η μία στην άλλη τα απαραίτητα συστατικά για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία: γλυκόζη και οξυγόνο για την κυτταρική αναπνοή, διοξείδιο του άνθρακα και νερό για τη φωτοσύνθεση.

Πώς σχετίζονται η κυτταρική αναπνοή και η φωτοσύνθεση από την άποψη της ενέργειας;

Πώς συνδέονται η κυτταρική αναπνοή και η φωτοσύνθεση, από την άποψη της ενέργειας; –Η ενέργεια που δεσμεύεται στη φωτοσύνθεση χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία της κυτταρικής αναπνοής. Η ενέργεια από τον ήλιο χρησιμοποιείται συλλαμβάνεται κατά τη φωτοσύνθεση και αποθηκεύεται στους δεσμούς των μορίων γλυκόζης.

Ποιοι είναι οι τρεις τρόποι με τους οποίους η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή μοιάζουν;

Η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή είναι δύο βιοχημικές διεργασίες που είναι απαραίτητες για την περισσότερη ζωή στη Γη. Και οι δύο αυτές διαδικασίες περιλαμβάνουν πολλαπλά πολύπλοκα στάδια και πολλά από τα ίδια μόρια - οξυγόνο (Ο2), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), νερό (Η2Ο), γλυκόζη (C6H12Ο6και τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP).

Πώς σχετίζονται η κυτταρική αναπνοή και η φωτοσύνθεση όσον αφορά το ενεργειακό κουίζ;

Ποια είναι η σχέση της φωτοσύνθεσης με την κυτταρική αναπνοή; Η φωτοσύνθεση αφαιρεί το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και η κυτταρική αναπνοή το επαναφέρει. Η φωτοσύνθεση απελευθερώνει οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και η κυτταρική αναπνοή το χρησιμοποιεί οξυγόνο για την απελευθέρωση ενέργειας από τα τρόφιμα.

Ποιο από τα παρακάτω συμβαίνει τόσο στη φωτοσύνθεση όσο και στην κυτταρική αναπνοή;

χημειόσμωση Εξήγηση: Τόσο στην κυτταρική αναπνοή όσο και στη φωτοσύνθεση, χημειόσμωση λαμβάνει χώρα. Η χημειόσμωση είναι η διαδικασία κατά την οποία η δημιουργία μιας βαθμίδας πρωτονίου οδηγεί στη μεταφορά πρωτονίου προς τη βαθμίδα συγκέντρωσής του για την παραγωγή ATP. Αυτό συμβαίνει στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων τόσο στα μιτοχόνδρια όσο και στους χλωροπλάστες.

Δείτε επίσης πώς γράφετε γονότυπους

Τι συμβαίνει κατά τη μετάβαση μεταξύ φωτοσύνθεσης και αναπνοής;

Κατά τη μετάβαση μεταξύ φωτοσύνθεσης και αναπνοής, το άτομο άνθρακα δεν αλλάζει. … Οι δεσμοί ατόμων αφαιρούνται από τα μόρια τριών άνθρακα κατά τη διάρκεια των διαφόρων διεργασιών. Τα μόρια προσλαμβάνουν γλυκόζη και οξυγόνο και στη συνέχεια περνούν από ζύμωση η οποία δεν χρειάζεται οξυγόνο.

Τι συμβαίνει τόσο στο κουίζ αναπνοής όσο και στο κουίζ φωτοσύνθεσης;

Η φωτοσύνθεση χρησιμοποιεί διοξείδιο του άνθρακα και νερό, παράγει γλυκόζη και οξυγόνοκαι λαμβάνει χώρα σε χλωροπλάστες. Η κυτταρική αναπνοή χρησιμοποιεί γλυκόζη και οξυγόνο, παράγει διοξείδιο του άνθρακα, νερό και ATP, λαμβάνει χώρα στα μιτοχόνδρια.

Γιατί η κυτταρική αναπνοή και η φωτοσύνθεση είναι αντίθετες διεργασίες κουίζ;

Η κυτταρική αναπνοή και η φωτοσύνθεση είναι σχεδόν αντίθετες διαδικασίες επειδή η φωτοσύνθεση αφαιρεί το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα ενώ η κυτταρική αναπνοή επαναφέρει το διοξείδιο του άνθρακα. … Η φωτοσύνθεση χρησιμοποιεί διοξείδιο του άνθρακα και έχει το απόβλητο προϊόν του οξυγόνου (O2).

Τι είναι η κυτταρική αναπνοή και η φωτοσύνθεση;

Η κυτταρική αναπνοή και η φωτοσύνθεση είναι βιολογικές διεργασίες κατά τις οποίες η ύλη και η ενέργεια ρέουν μέσω της βιόσφαιρας. Αυτές οι δύο διαδικασίες είναι υπεύθυνες για την ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ των ζωντανών οργανισμών και του περιβάλλοντος.

Τι συμβαίνει κατά την κυτταρική αναπνοή;

κυτταρική αναπνοή, η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί συνδυάζουν το οξυγόνο με τα μόρια των τροφίμων, εκτρέποντας τη χημική ενέργεια σε αυτές τις ουσίες σε δραστηριότητες που συντηρούν τη ζωή και απορρίπτοντας, όπως απόβλητα, διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

Ποια είναι η σχέση της φωτοσύνθεσης με την αερόβια κυτταρική αναπνοή;

Ποια είναι η σχέση της φωτοσύνθεσης με την κυτταρική αναπνοή; Η φωτοσύνθεση αφαιρεί το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και η κυτταρική αναπνοή το επαναφέρει. Η φωτοσύνθεση απελευθερώνει οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και η κυτταρική αναπνοή χρησιμοποιεί αυτό το οξυγόνο για να απελευθερώσει ενέργεια από τα τρόφιμα.

Πού συμβαίνει η αναπνοή και η κυτταρική αναπνοή;

μιτοχόνδρια

Ενώ η περισσότερη αερόβια αναπνοή (με οξυγόνο) λαμβάνει χώρα στα μιτοχόνδρια του κυττάρου και η αναερόβια αναπνοή (χωρίς οξυγόνο) λαμβάνει χώρα μέσα στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου. 12 Φεβρουαρίου 2020

Πώς η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή εξαρτώνται το ένα από το άλλο κουίζ;

Πώς η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή εξαρτώνται η μία από την άλλη; Η φωτοσύνθεση παρέχει το οξυγόνο που απαιτείται για την κυτταρική αναπνοή.Επίσης, η κυτταρική αναπνοή παρέχει στη συνέχεια το διοξείδιο του άνθρακα που απαιτείται για τη φωτοσύνθεση. Πώς αποκτούν τα κύτταρα την ενέργεια που απαιτείται για την εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών;

Γιατί η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή θεωρούνται μέρος του ίδιου κύκλου;

Η κυτταρική αναπνοή και η φωτοσύνθεση θεωρούνται κύκλος γιατί το προϊόν (τελικό υλικό) μιας αντίδρασης χρησιμεύει ως πρώτη ύλη για την άλλη αντίδραση. Η πρώτη ύλη για την κυτταρική αναπνοή είναι η ζάχαρη και το νερό και τα προϊόντα είναι το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό.

Γιατί η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή θεωρούνται αντίθετα μεταξύ τους;

Γιατί η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή θεωρούνται αντίθετες διαδικασίες; Είναι αντίθετα γιατί είναι η ίδια χημική αντίδραση αλλά αντίστροφη. Η κυτταρική αναπνοή παίρνει γλυκόζη (από θρεπτικά συστατικά/τροφή) και οξυγόνο (από την ατμόσφαιρα) για να παράγει CO2 (σκεφτείτε την εκπνοή) και Η20 (νερό).

Πώς η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή σχηματίζουν έναν κύκλο αποθήκευσης και χρήσης ενέργειας;

πώς η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή σχηματίζουν έναν κύκλο αποθήκευσης και χρήσης ενέργειας; … Κατά τη φάση της κυτταρικής αναπνοής τα φυτά απορροφούν οξυγόνο από τον αέρα και το χρησιμοποιούν για την καύση της ζάχαρης που παράγεται στη φωτοσύνθεση ως ενέργεια με διοξείδιο του άνθρακα και νερό όπως από προϊόντα που ανακυκλώνονται στη φωτοσύνθεση.

Η κυτταρική αναπνοή συμβαίνει ταυτόχρονα με τη φωτοσύνθεση στα φυτά;

Ενώ η φωτοσύνθεση συμβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας στα φυτά και τα φύκια, Η κυτταρική αναπνοή συμβαίνει τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Οι δύο διεργασίες λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικά κυτταρικά οργανίδια (τους χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια, αντίστοιχα) και μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα.

Η φωτοσύνθεση απελευθερώνει ενέργεια;

Φωτοσύνθεση C3 και C4

Δείτε επίσης τι σημαίνει στερεό

Υπάρχουν διάφοροι τύποι φωτοσύνθεσης, συμπεριλαμβανομένης της φωτοσύνθεσης C3 και της φωτοσύνθεσης C4. Η φωτοσύνθεση C3 χρησιμοποιείται από την πλειονότητα των φυτών. Περιλαμβάνει την παραγωγή μιας ένωσης τριών άνθρακα που ονομάζεται 3-φωσφογλυκερικό οξύ κατά τη διάρκεια του Κύκλου Calvin, η οποία μετατρέπεται σε γλυκόζη.

Ποια είναι η διαδικασία της φωτοσύνθεσης;

φωτοσύνθεση, η διαδικασία με την οποία τα πράσινα φυτά και ορισμένοι άλλοι οργανισμοί μετατρέπουν την φωτεινή ενέργεια σε χημική ενέργεια. Κατά τη φωτοσύνθεση στα πράσινα φυτά, η φωτεινή ενέργεια συλλαμβάνεται και χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του νερού, του διοξειδίου του άνθρακα και των ορυκτών σε οξυγόνο και οργανικές ενώσεις πλούσιες σε ενέργεια.

Πού γίνεται η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή;

μιτοχόνδρια Η φωτοσύνθεση συμβαίνει στους χλωροπλάστες, ενώ η κυτταρική αναπνοή συμβαίνει στα μιτοχόνδρια. Η φωτοσύνθεση παράγει γλυκόζη και οξυγόνο, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ως προϊόντα έναρξης για την κυτταρική αναπνοή.

Ποια είναι τα 3 στάδια της κυτταρικής αναπνοής και πού συμβαίνουν;

Τα τρία κύρια στάδια της κυτταρικής αναπνοής (αερόβια) θα περιλαμβάνουν Γλυκόλυση στο κυτταρόπλασμα, ο κύκλος του Kreb στη μιτοχονδριακή μήτρα και η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων στη μιτοχονδριακή μεμβράνη.

Πού γίνεται η φωτοσύνθεση στο κύτταρο;

χλωροπλάστες

Στα φυτά, η φωτοσύνθεση λαμβάνει χώρα σε χλωροπλάστες, οι οποίοι περιέχουν τη χλωροφύλλη. Οι χλωροπλάστες περιβάλλονται από μια διπλή μεμβράνη και περιέχουν μια τρίτη εσωτερική μεμβράνη, που ονομάζεται θυλακοειδής μεμβράνη, η οποία σχηματίζει μακριές πτυχές μέσα στο οργανίδιο.

Πώς η κυτταρική αναπνοή και η φωτοσύνθεση συνεργάζονται για να κάνουν τη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη πιθανό κουίζ;

Όταν η κυτταρική αναπνοή απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα στο περιβάλλον, γίνεται η φωτοσύνθεση τραβώντας το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Η ανταλλαγή μεταξύ διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης και της κυτταρικής αναπνοής διατηρεί το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα σε σταθερά επίπεδα στην ατμόσφαιρα.

Πώς σχηματίζει κύκλο η κυτταρική αναπνοή;

Στην κυτταρική αναπνοή, η γλυκόζη και το οξυγόνο αντιδρούν για να σχηματίσουν ATP. Το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνονται ως υποπροϊόντα. Τα τρία στάδια της αερόβιας κυτταρικής αναπνοής είναι η γλυκόλυση (μια αναερόβια διαδικασία), ο κύκλος του Krebs και η οξειδωτική φωσφορυλίωση.

Πώς τα φυτά και τα φωτοσυνθετικά κύτταρα φωτοσυνθέτουν και αναπνέουν ταυτόχρονα;

Ναί, τα φυτά μπορούν να κάνουν φωτοσύνθεση και την κυτταρική αναπνοή ταυτόχρονα. Όταν το ηλιακό φως είναι διαθέσιμο για το φυτό, το φυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την ενέργεια για να εκτελέσει φωτοσύνθεση. … Όπως και στα ζώα, η γλυκόζη διασπάται κατά την κυτταρική αναπνοή στα φυτά για να παράγει ενέργεια με τη μορφή ATP.

Πότε θα περιμένατε να δείτε την κυτταρική αναπνοή και τη φωτοσύνθεση σε ένα φυτό;

Η κυτταρική αναπνοή δεν εξαρτάται από το φως. Η φωτοσύνθεση εξαρτάται από το φως. Πραγματοποιείται κυτταρική αναπνοή κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ορισμένα φυτά μπορεί να πέφτουν σε μια μορφή χειμερίας νάρκη κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν η ποσότητα φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι μικρότερη.

Η κυτταρική αναπνοή συμβαίνει ταυτόχρονα με τη φωτοσύνθεση στο κουίζ των φυτών;

Η φωτοσύνθεση δημιούργησε προϊόντα που απαιτούνται για την κυτταρική αναπνοή. … Σε ένα φυτό, κάνει φωτοσύνθεση και Η κυτταρική αναπνοή συμβαίνει ταυτόχρονα (υπό συνθήκες φωτισμού); Ναί. Αν και η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή γίνονταν ταυτόχρονα, ποια διαδικασία θα παρήγαγε μεγαλύτερη ποσότητα από τα προϊόντα της;

Πώς αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται από την αναπνοή;

Η ενέργεια που παράγεται από την αναπνοή αποθηκεύεται ως το τριφωσφορικό νουκλεοσίδιο ATP.

Ποιο είναι το ενεργειακό αποτέλεσμα της κυτταρικής αναπνοής;

– παράγεται γλυκόζη και οξυγόνο. Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα της κυτταρικής αναπνοής; – το κύτταρο συλλαμβάνει μέρος της εκλυόμενης ενέργειας σε κάνουν ATP. … Η κυτταρική αναπνοή είναι μια εξεργολογική διαδικασία που μεταφέρει ενέργεια από τους δεσμούς της γλυκόζης για να σχηματίσει ATP.

Η κυτταρική αναπνοή έχει ως αποτέλεσμα εισροή ή έξοδο ενέργειας;

Η κυτταρική αναπνοή έχει ως αποτέλεσμα μια καθαρή εισροή ενέργειας ή μια καθαρή παραγωγή ενέργειας; Έχει ως αποτέλεσμα μια καθαρή παραγωγή ενέργειας, γιατί αν χρησιμοποιούσε περισσότερη ενέργεια από αυτή που έδινε, θα ήταν άχρηστο.

Ποια είναι τα 7 βήματα της φωτοσύνθεσης;

Όροι σε αυτό το σύνολο (7)
  • Βήμα 1-Εξαρτάται από το φως. CO2 και H2O εισέρχονται στο φύλλο.
  • Βήμα 2- Εξαρτάται από το φως. Το φως χτυπά τη χρωστική ουσία στη μεμβράνη ενός θυλακοειδούς, διασπώντας το H2O σε O2.
  • Βήμα 3- Εξαρτάται από το φως. Τα ηλεκτρόνια κινούνται προς τα κάτω προς ένζυμα.
  • Βήμα 4-Εξαρτάται από το φως. …
  • Βήμα 5-Ανεξάρτητο από το φως. …
  • Βήμα 6-Ανεξάρτητο από το φως. …
  • κύκλος calvin.
Δείτε επίσης ποιος είναι ο παρελθοντικός χρόνος του συνόλου

Τι χρειάζεται για να συμβεί η κυτταρική αναπνοή;

Οξυγόνο και γλυκόζη είναι και τα δύο αντιδρώντα στη διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής. Το κύριο προϊόν της κυτταρικής αναπνοής είναι το ATP. Τα απόβλητα περιλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

Πώς εξηγείτε τη φωτοσύνθεση σε ένα παιδί;

Κυτταρική αναπνοή (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ)

Photosynthesis: Crash Course Biology #8

Φωτοσύνθεση (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

Σχέση φωτοσύνθεσης και κυτταρικής αναπνοής